வேலைவாய்ப்பு

கட்புல, அரங்கேற்றக்கலைகள் பல்கலைக்கழகத்தில்தாதி உத்தியோகத்தர் (II ஆம் வகுப்பு)க்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

களனி பல்கலைக்கழகத்தில் உடற்கல்விப் பிரிவில் உடற் கல்விப் பணிப்பாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

களனி பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவாளர் பணிமனையில் வலையமைப்பு ஆய்வு நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையில் பௌதிக திட்டமிடுநர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையில் வதிவிட வியாபார முகாமையாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவில் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு உள்ளது.

கிராமிய மற்றும்பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சுடன் இணைந்த விளையாட்டு மருத்து நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள் உள்ளன.

கடற்றொழில் அமைச்சின் கீழ் செயற்படும் ஒரு நிறுவனமான நோத்சீ லிமிடெட்டில் தொழிற்சாலை முகாமையாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

கட்புல ஆற்றுகைக் கலைகள் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆலோசகர் (கணினி தொழில்நுட்பம் பற்றிய) IIஆம் தரம் விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கட்புல ஆற்றுகைக் கலைகள் பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி நிகழ்ச்சித்திட்டமிடல் மற்றும் வலையமைப்பு பகுப்பாய்வாளர் (IIஆம் தரம் விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

மனித நேயங்கள் மற்றும் சமுக விஞ்ஞானங்கள் ஆகியவற்றில் உயர் கற்கைகளுக்கான தேசிய நிலையத்தில் பணிப்பாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் உயிர் இராசாயனவியல் மூலக்கூற்று உயிரியல் மற்றும் உயிர்த்தொழில்நுட்பவியல் நிறுவாகம் (IBMBB பணிப்பாளர் பதவிக்கு (Post Of Director) விண்ணப்பிக்கலாம்

பெருந்தோட்ட அமைச்சின் இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (II தரம்) பதவி (JM 1-1) பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

பெருந்தோட்ட அமைச்சின் இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் சிரேஷ்ட கணக்காளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

நிதி அமைச்சில் பொது இலத்திரனியல் பெறுகை (e-GP) செயலகத்தில் பெறுகை நிபுணர் - 01 பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் உண்ணாட்டு மருத்துவக் கல்வி நிறுவகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன.

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையில் சிரேஷ்ட சமூகவியலாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

இலங்கை நீதிபதிகள் நிறுவகத்தில் “முகாமை உதவியாளர்” -(தொழில்நுட்பம் சார்ந்த) சேவைத்தொகுதி - நூலகர் பதவி (01)க்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

வர்த்தக அமைச்சு மஹபொல உயர்கல்வி புலமைப்பரிசில் நம்பிக்கை நிதியத்தில் பணிப்பாளர் (தலைமை நிறைவேற்று அலுவலர்) பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபையில் உதவிப் பொது முகாமையாளர் (மனிதவளங்கள்/நிர்வாகம்) H M I-I “முகாமைத்துவம்” 01 க்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபையில் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (ஒழுங்குபடுத்தல்) H M I-I “சிரேஷ்ட முகாமைத்துவம்” 01 க்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்தில் நிர்மாண அத்தியட்சகர் பதவி - (JM 1-1) விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்தில் சிவில் பொறியியலாளர் பதவி - (MM 1-2) விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில்நுட்ப அலுவலர் (கட்புல செவிப்புல) தரம் III பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

நகர (SHIFT) செயற்றிட்டத்திற்கான சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் துப்புரவு முன்னெடுப்புக்களில் சிரேஸ்ட சமூக அலுவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

நகர (SHIFT) செயற்றிட்டத்திற்கான சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் துப்புரவு முன்னெடுப்புக்களில் செயற்றிட்ட கணக்காளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

தேசிய நீர்வழங்கள் வடிகாலமைப்புச் சபையில் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சில் மேலதிக பணிப்பாளருக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அறிவியல் உதவியாளர் தரம் I/ தரம் IIக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்த்தில் விஞ்ஞானப்பிரிவில் மூத்த விரிவுரையாளருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞானப்பிரிவில் மூத்த பேராசிரியருக்கான விண்ணப்பங்கள் கோராப்பட்டுள்ளன.

சுகாதார அமைச்சகத்தில் கள / அலுவலக அடிப்படையிலான உளவியலாளர் பிரிவுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

தேசிய சேமிப்பு வங்கியில் உதவி மேலாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோராப்படுகின்றன.

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் உதவி பதிவாளர் (சட்ட மற்றும் ஆவணம்) பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையின் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (மனித வளங்கள்) பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் அமைச்சு விநியோகஸ்தர்களை பதிவு செய்யுமாறு கோரப்பட்டுள்ளது.

மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதியின் முகாமைச் சபை வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரல்

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை (நீர் வழங்கல் அமைச்சு) “துளைப்பான் (பயிலுநர்)” பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பட்டத் தகமையுடையோரிடமிருந்து கல்வி அமைச்சின் AHEAD திட்டத்தின்கீழ் செயற்றிட்ட அதிகாரி பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

களனிப் பல்கலைகழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தில் விரிவுரையாளர்களுக்கான பதவி வெற்றிடங்கள் - University of Kelaniya

NVQ அல்லது பட்டத்தகைமை கொண்டவர்களுக்கு தகவல் அதிகாரி பதவி - தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

இலங்கை வங்கியில் கணினி அமைப்புப் பகுப்பாய்வாளர் / வலையமைப்பு அல்லது தொடர்பாடல் பொறியியலாளர் பதவிகள்

பணிப்பாளர் நாயகம் பதவி - டவர்ஹோல் அரசாங்க அறக்கட்டளை, தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்களைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு

A/L அல்லது NVQ அல்லது பட்டத் தகமையுடையோருக்கான வேலைவாய்ப்புக்கள் - கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு

O/L, A/L மற்றும் டிப்ளோமா அல்லது NVQ தகைமையோடு தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்களுக்கான பதவி வெற்றிடங்கள் - தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

A/L அல்லது பட்டத்தகமையுடையோருக்கான வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள் - தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

க.பொ.த உயர்தரம் அல்லது டிப்ளோமா அல்லது பட்டத் தகமையுடையோருக்கான பதவி வெற்றிடங்கள் - கழிவுப்பொருள் முகாமைத்துவ அதிகாரசபை

A/L அல்லது டிப்ளோமா அல்லது பட்டத் தகமையோடு இலங்கை தேசிய நீர் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் பலவேறு வேலைவாய்ப்புக்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை தகவல் தொழிநுட்ப நிறுவனத்தில் பணிப்பாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது - Post of Director at Sri Lanka Institute of Information Technology

மொறட்டுவை பல்கலைகழகத்தில் செயற்றிட்ட செயலாளர் பதவி / Post of Secretary at University of Moratuwa - AHEAD Project

மேலும் வேலைவாய்ப்புக்கள் ▼

சிறப்புக் கட்டுரை

கொரோனா வைரஸ் தவிர்ப்பதில் முகக் கவசத்தின் பங்கு

தொழிற் கல்வி

போட்டிப் பரீட்சை

அரச மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் வகுப்பு 1 இல் உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை - 2015(2020)

வடக்கு மாகாண பாடசாலைப் பணியாளர், பாடசாலைக் காவலாளி சேவையில் தரம் III, தரம் II மற்றும் தரம் I இல் உள்ளவர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைப்பரீட்சை – 2015 (II) 2020

வர்த்தமானி

CV FORMATS

ஏனையவை

விளையாட்டுப் பாடசாலைகளுக்கு மாணவ மாணவியரை உள்ளீர்ப்பு செய்தல் 2021 - கல்வி அமைச்சினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விளையாட்டுகளில் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த திறமைகளை / திறன்களைக் கொண்டவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக விஷேட அனுமதி - 2019/2020

குறும்படம் மற்றும் சுவரொட்டிப் போட்டி - 2020 / வடமாகாணக் கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சு